Update corona


Hierbij vindt u een overzicht van de belangrijkste socio-economische maatregelen voor ondernemingen.

Investeringsaftrek wordt verlengd

Het verhoogde basistarief van de investeringsaftrek (25% ipv 8%) wordt verder verlengd. Eenmanszaken, vrije beroepen en KMO’s die investeringen gedaan hebben tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022 kunnen genieten van een investeringsaftrek van 25%. De maatregel  wordt aldus met 2 jaar verlengd.

Verlenging uitstel betaling van belastingen

De steunmaatregel om financiële ademruimte te geven aan getroffen ondernemingen zal worden verlengd (huidige afloop is 31/12/2020). De mogelijkheid zal dus blijven om individueel uitstel van betaling van belastingen te bekomen zonder boetes en nalatigheidsinteresten.

De overbruggingsrechten

De zelfstandigen die op basis van de nieuwe maatregelen verplicht de deuren moeten sluiten, of economische hinder ondervinden omwille van corona, kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een overbruggingsrecht. Let op: de overbruggingsrechten zijn niet met elkaar te cumuleren!

Voor een overzicht zie onze vorige blog van 9/11.

Werknemers en werkgevers

Versoepelde tijdelijke werkloosheid

De federale regering heeft aangekondigd dat tijdelijke werkloosheid voor corona opnieuw voor alle bedrijven wordt ingevoerd. Alle ondernemingen zullen werknemers dus opnieuw door middel van de vereenvoudigde procedure op tijdelijke werkloosheid kunnen plaatsen.

De tijdelijke werkloze is gerechtigd op een uitkering van omstreeks 70% van een geplafonneerd loon. De RVA neemt daarenboven een supplement van 5 euro per dag voor haar rekening.

Daarnaast zou de overheid tussenkomen voor de financiering van het vakantiegeld en de eindejaarspremie voor langdurig tijdelijk werklozen.

Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos geweest zijn, zullen een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid. Het supplement zou in alle gevallen minstens 150 EUR bedragen.

Terugbetaling werkgeversbijdragen derde kwartaal

De sectoren die moeten sluiten krijgen een kwijtschelding van de werkgeversbijdragen voor het derde kwartaal. Ook toeleveranciers zouden in aanmerking komen, als zij een omzetdaling van 65% kunnen aantonen.

Aanvullende ziekte-uitkering

De arbeidsongeschikte werknemers die geen recht meer hebben op gewaarborgd loon zullen een verhoogde uitkering krijgen die de globale uitkering op gelijke hoogte brengt met een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

Overige steunmaatregelen

  • Verlenging btw-verlaging (6%) op handgels en mondmaskers;
  • Verlenging van de gratis notariële volmachten waardoor mensen zich niet naar het notariskantoor moeten begeven;
  • Verlenging van de garantieregeling voor KMO’s en de garantieregeling voor kredietverzekeringen tot 30 juni 2021;
  • Extra uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage tot het einde van het jaar 2020 (31 oktober 2020 → 31 december 2020);
  • Fiscaal-vrijgestelde overuren binnen essentiële sectoren;
  • Verdubbeling quotum seizoensarbeid;
  • Tijdelijke werklozen kunnen voor korte perioden in de zorg aan de slag;
  • Éénmalige premie van 300,00 euro voor het zorgpersoneel.
  • Mensen die genieten van een leefloon, IVT of IGO krijgen een aanvullende premie van 50 EUR.
  • Er komt een soepelere toegang tot de kunstenaarswerkloosheid voor de cultuursector.

Terug naar overzicht