Overzicht ondersteuningsmaatregelen


Beste klant,

In deze blog willen we een beknopt overzicht bieden van de maatregelen die momenteel gekend zijn.

De actualiteit verandert echter snel en deze informatie zal de komende dagen nog wijzigen. Op onze website zullen we regelmatig updates posten. Tevens vindt u hieronder links naar de meest relevante websites van de betrokken diensten.

Hinderpremie

Voor de handelszaken in Vlaanderen die verplicht moeten sluiten, zowel volledig als enkel in het weekend, is een hinderpremie voorzien van maximaal 4.000 euro per vestiging. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zal deze premie uitbetalen.  Vraag hier je hinderpremie aan . Hou je e-ID en kaartlezer bij de hand. Als je wettelijke vertegenwoordiger bent voor de onderneming, kan je de hinderpremie onmiddellijk aanvragen via de link hierboven.

Meer info op: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

Tijdelijke werkloosheid

De regelingen voor tijdelijke werkloosheid zijn van toepassing en worden uitgebreid. Twee regimes moeten onderscheiden worden:

• Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: werkgevers die door de overheidsmaatregelen volledig of gedeeltelijk gesloten zijn, alsook hun toeleveranciers kunnen beroep doen op de regeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Deze regeling geldt voor alle werknemers (zowel arbeiders als bedienden) zonder wachttijd. De regeling zal soepel toegepast worden.

• Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen: deze regeling, die beperkt is tot arbeiders, kan aangevraagd worden door werkgevers die door het coronavirus getroffen worden door een daling van hun cliënteel, productie, omzet, bestellingen … waardoor de normale arbeidsregeling niet gehandhaafd kan worden. Deze regeling kan in bepaalde gevallen een oplossing zijn voor werkgevers die niet in aanmerking komen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Meer info op: www.rva.be

De aanvraag gebeurt elektronische via: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/ctw/index.htm.

Contacteer ook uw sociaal secretariaat.

Uitkering zelfstandigen: overbruggingsrecht

Zelfstandigen die hun activiteit tijdelijk of definitief moeten stopzetten kunnen onder bepaalde voorwaarden voor maximum 12 maanden een uitkering krijgen. Dit is het zogenaamde ‘overbruggingsrecht’. Men werkt volop aan een versoepeling van de voorwaarden, alsook aan een aangepaste aanvraagprocedure. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen we u verder informeren. U vindt meer info op de websites van de sociale verzekeringsfondsen, alsook op de site van VLAIO:

www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Betalingsmoeilijkheden

De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zullen bij heel wat ondernemingen en zelfstandigen tot betalingsmoeilijkheden leiden.

Wat betreft de betaling van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen voorziet de overheid in een soepele toekenning van betalingsuitstel en betalingsplannen:

• Belastingen: er werd ondertussen beslist om een algemeen betalingsuitstel toe te staan van 2 maanden voor de btw en de bedrijfsvoorheffing van februari, maart of het 1e kwartaal. Voor de afrekeningen in de personen- en vennootschapsbelasting die vanaf 12 maart 2020 gevestigd zijn, is er eveneens een bijkomende termijn van 2 maanden. Hiervoor is er geen aanvraag nodig. Er zullen binnen deze termijn geen boeten en geen interesten aangerekend worden.

Daarnaast is er een specifieke procedure voor de aanvraag van een uitstel van betaling en de kwijtschelding van boeten en nalatigheidsintresten. Meer info: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

• RSZ-bijdragen: voor het 1e en het 2e kwartaal van 2020 kan een minnelijk afbetalingsplan aangevraagd worden, met een spreiding van maximaal 24 maanden. Meer info: www.onssrszlss.be/nl/news/1067/maatregel-bij-coronavirus-minnelijke-afbetaling-werkgeversbijdragen

• Sociale bijdragen zelfstandigen: voor de bijdragen van het 1e en 2e kwartaal kan betalingsuitstel gevraagd worden. Daarnaast is het bij een scherpe daling van de inkomsten ook mogelijk om een vermindering van de voorlopige bijdragen te krijgen. U vindt meer info op de websites van de sociale verzekeringsfondsen. Een volledig overzicht vindt u op de site van het RSVZ: www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

We adviseren om proactief contact te nemen met uw bankier indien u moeilijkheden verwacht om de lopende kredieten af te lossen of indien u bijkomende financiering denkt nodig te hebben. De banken engageren zich om zich flexibel op te stellen voor een aanpassing van de voorwaarden van de bestaande financieringen (bijvoorbeeld door een aanpassing van terugbetalingstermijnen of een opschorting van terugbetaling van kapitaal), alsook voor het verschaffen van bijkomende middelen. Zij worden daarin gesteund door de Vlaamse overheid die via PMV bijkomende waarborgen verstrekt voor bankfinancieringen. Meer info over deze waarborgregeling: www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Zorg goed voor jezelf én voor elkaar.


Terug naar overzicht